Skip to content

Po co bada się skład substancji?

Aparatura laboratoryjna jest wykorzystywana do wykonywania różnych badań, od prostych badań składu substancji do złożonych badań obejmujących identyfikację lub charakterystykę materiałów biologicznych.

Niniejszy artykuł zawiera podstawowe informacje na temat aparatury laboratoryjnej i badań składu substancji, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego typu badań.

Aparaturę laboratoryjną można ogólnie podzielić na cztery rodzaje: instrumenty analityczne, sprzęt chemiczny, instrumenty optyczne i instrumenty fizyczne. Przyrządy analityczne służą do szczegółowej analizy i identyfikacji substancji. Sprzęt chemiczny używany w laboratoriach jest niezbędny do przeprowadzania reakcji i procesów chemicznych w kontrolowanych warunkach. Sprzęt optyczny jest używany głównie do spektroskopii lub radiografii. Instrumenty fizyczne są wymagane do precyzyjnych pomiarów przy użyciu różnych technik pomiarowych, takich jak atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS), pomiar mętności, atomowa spektrometria emisyjna (AES), spektrometria ultrafioletowo-widoczna (UV-VIS) itp.

Funkcje:

Aparatura jest podstawowym narzędziem do przeprowadzania serii eksperymentów na próbkach materiałów w celu ustalenia ich właściwości. Określenie właściwości fizycznych/chemicznych pozwala nam dokładniej ocenić jakość surowców i wytwarzanych przedmiotów. Aparatura pomaga również w badaniu reakcji tych materiałów z różnymi substancjami chemicznymi w różnych warunkach i w różnych temperaturach.

W laboratoriach przeprowadza się wiele testów na różnych materiałach w celu określenia ich właściwości, takich jak gęstość, lepkość, temperatura zapłonu, topnienia czy przewodnictwo. Niektóre z tych testów obejmują:

Gęstość

Gęstość odnosi się do tego, jak ciężka jest dana substancja w stosunku do jej wielkości. Gęstość substancji jest określana poprzez pomiar jej masy na jednostkę objętości (np. gramy na centymetr sześcienny). Najczęstszą metodą określania gęstości jest zanurzenie substancji w wodzie i zmierzenie jej wyporności. Im gęstsza substancja, tym bardziej się wypiera i tonie, a zatem tym mniej pływa w wodzie.

Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR)

W tej technice światło przepuszczane jest przez badany materiał, co powoduje, że absorbuje on pewne częstotliwości w zależności od jego struktury molekularnej. Informacja ta jest następnie przekładana na obraz, który pokazuje, jakie elementy są obecne w substancji i jakie jest ich stężenie.